MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR

Lofoten PT AS (herunder kjent som Lofoten Performance)

8370 Leknes

Besøksadresse: Storgata 77, 8370 Leknes (Skulbrugården)

post@lofotenperformance.no

tlf. 926 12 504

Org. nr. 918 642 722 

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Det er medlemmets plikt å sette seg inn i bygningens rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngang til bygning.

1. Rettigheter og plikter som medlem i Treningssenteret
 

Lofoten Performance (LP):

 • Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.

 • Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.

 • Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.

 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor LPs kontroll.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av LP.

 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.

 • Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av LP

 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

 

Medlemmet:

 • Plikter endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer

 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,-

 • Aksepterer at LP fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.

 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.

 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktisk utført trening.

 • Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen.

 • Dersom du mister medlemskortet skal LP ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.

 • Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel el, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av LP sitt personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte.

 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

 • Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.

 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. LP vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir LP rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse.

 

2. Generelle kontraktsbestemmelser

 • Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

 • Man kan trene på alle LPs filialer. Husk å sjekke aldersgrense for gjeldende senter.

 

3. Betaling av medlemskapet

 • Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.

 • Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.

 • LP forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.

 • Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.

 • Lofoten PT AS (Org.nr 918 642 722 ) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

 

4. Angrerett

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

 

5. Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan LP sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

 

6. Oppsigelse av medlemsavtalen.

 • Oppsigelsen skal skje via ”Min side”, avslutte medlemskap.

 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.

 • LP forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på LPs interne retningslinjer

 

7. Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

 • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.

 • Graviditet

 • Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.